"Foutenie & EUGENIE"

Oil on canvas
(160 x 100 cm)